NYHETSBREV

Ta del av våra nyheter och kampanjer. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

GDPR

Östersund 2018-09-07
Latitud 63 Scandinavia AB är ett tjänstebolag vars verksamhet bland annat utgörs av tillhandahållande av reserelaterade tjänster

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Latitud 63 Scandinavia AB behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera inköpsavtal, hantera fakturor, ekonomisk uppföljning, avräkningar och för att ställa de frågor till leverantören Latitud 63 Scandinavia AB kan ha, avseende de varor eller tjänster som vi köper.
Personuppgifter så som företrädares namn, e-post och telefonnummer behandlas för att kunna föra dialog med kunden och i stort kunna administrera kundavtalet. Personuppgifter så som personnummer behandlas enbart om så behövs för att administrera fakturering, kreditvärdering eller dylikt.
Latitud 63 Scandinavia AB är ett tjänstebolag var verksamhet utgörs av tillhandahållande av reserelaterade tjänster. Det innebär att Latitud 63 Scandinavia AB hanterar och lagrar dokument för våra kunders räkning. Dessa dokument och material kan i flera fall innehålla personuppgifter kopplade till leverantörsförhållanden. Det medför att Latitud 63 Scandinavia AB genom att lagra uppgifterna, har rollen som personuppgiftsbiträde i relation till våra kunder som är personuppgiftsansvariga.

Hur lagras personuppgifterna?
Latitud 63 Scandinavia AB lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Latitud 63 Scandinavia AB genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen upphört.
Latitud 63 Scandinavia AB kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att administrera eventuella garantier och reklamationsfrister, hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Latitud 63 Scandinavia AB. Undantagsvis sparas därför personuppgifter i 2 år från avtalsförhållandets upphörande.
Personuppgifter kan också mer generellt behöva lagras för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter exempelvis avseende bokföring. Om sådan skadlighet föreligger kan personuppgifterna sparas i upp till 10 år.

Vid varje behandling av känsliga uppgifter vidtar Latitud 63 Scandinavia AB alltid lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än vad som är nödvändigt.
Den registrerade har rätt att vända sig till Latitud 63 Scandinavia AB i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Latitud 63 Scandinavia AB behandlar även informerats om bland annat ändamålen med behandlingen vilka som mottagit personuppgifterna.
Latitud 63 Scandinavia AB ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas.
Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om registrerad anser att Latitud 63 Scandinavia AB behandlar personuppgifter om denna som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.
Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycket och detta har återkallats.
Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandlingen har Latitud 63 Scandinavia AB i egenskap av personuppgiftsbiträde som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.
Den registrerade har rätt till att få ut den personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att föra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det:

1. Är tekniskt möjligt och
2. Den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

Vid frågor om Policyn eller vid andra önskemål avseende personuppgifter, vanligen kontakta Latitud 63 Scandinavia ABs personuppgiftsombud.

Kontaktuppgifter

Namn: Sebastian Spjut Hansebo
Telefonnummer: 063-13 10 00
E-post: sebastian@latitud63.se